سامانه مدیریت پروژه (cpm)

به منظور ساماندهی پروژه های اجرایی شرکت کیان تجارت، این پروژه تعریف گردید. این پروژه برای برقراری ارتباط بین مالک پروژه و اپراتورهای اجرایی است، به این صورت که بعداز نهایی شدن اجرای پروژه توسط شرکت کیان تجارت یک پنل در cpm تعریف می شود که مالک پروژه یک تسک در آن تعریف می کند و اپراتور آن را بررسی و تایید یا رد می کند. درصورت تایید تسک آن به دست مسئول اجرایی آن می رسد. 

هدف از طراحی و اجرای cpm ایجاد نظم، انجام به موقع کارها و در جریان بودن مالک پروژه از مراحل انجام کار است. همچنین برای مواردی که تعداد پروژه های زیاد است برای کنترل پروژه نیاز به استفاده از چنین نرم افزارهای تحت وبی است که به راحتی بتوان تمامی پروژه ها را مدیریت کرد. پرسش و پاسخ

پرسش مورد نظر خود را مطرح نمایید